• Sök

Folkbildningsrådet och GDPR

Folkbildningsrådet har ansvaret för myndighetsuppgifterna kring utbildningsformen folkhögskola. På denna sida finns Folkbildningsrådets information kring Dataskyddsförordningen GDPR.
Uppdaterad: 11 februari 2019

PM - Dataskyddsförordningen och folkhögskolan

Folkbildningsrådet skickade den 15 juni 2018 ett PM till alla folkhögskolor angående Dataskyddsförordningen och folkhögskolan (pdf).

Detta rör dataskyddsförordningen och de delar där folkhögskolorna kan behandla personuppgifter enligt de rättsliga grunderna allmänt intresse och rättslig förpliktelse.

Information från Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet har av Utbildningsdepartementet tilldelats myndighetsuppgiften att fördela, följa upp och återrapportera folkbildningsverksamheten och hanterar personuppgifter utifrån den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse.

Enligt lag (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde, förordning (2015:218) och förordning (2015:521) om statsbidrag till folkbildning respektive statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare och regeringens årliga riktlinjer ska Folkbildningsrådet lämna årsredovisning och budgetunderlag till regeringen samt fördela och följa upp användningen av statsbidraget utifrån statens syften.

I den ännu ej beslutade regeringsproposition som avser GDPR bedöms även folkhögskolor och studieförbund utföra personregistrering med stöd av den rättsliga grunden

  • uppgift av allmänt intresse för verksamhet finansierad av folkbildningsanslag och de rättsliga grunderna
  • uppgift av allmänt intresse eller intresseavvägning vid behandling av personuppgifter inom folkbildning som finansieras på annat sätt än genom statsbidrag

Prop. 2017/18:218 sid 102, 106 och 123. Planerat beslutsdatum: 19 juni 2018

De uppgifter som efterfrågas hittar ni i variabelförteckningar/postbeskrivningar för statistikrapport och deltagarstatistik.

2018 samlar SCB inte in uppgifter om funktionsnedsättning i väntan på lagändring kring deras möjlighet att hantera dessa uppgifter.

Ni fortsätter registreringen som tidigare – känsliga uppgifter i rapporteringen hanteras genom att Schoolsofts uttag av fil till SCB modifierats att inte ta med dessa.

När den planerade lagstiftningen kring SCB:s rätt att hantera känsliga uppgifter är klar (senaste besked är mars 2019), är vår bedömning att uppgifterna åter kommer att kunna samlas in.

Uppgifter som samlas in under verksamhetsår 2018 framgår av bifogade variabelförteckningar: Variabler 2018 (pdf) samt  Variabler Deltagarstatistik 2018 (excel) (med förbehåll för SCB kan komma att behöva göra någon mindre modifiering av någon variabel i deltagarstatistiken).

Tomas Östlund
Verksamhetsuppföljning/statistik
Folkbildningsrådet
08-412 48 25

Riktlinjer enligt arkivförordningen

Folkbildningsrådet har angivit riktlinjer enligt arkivförordningen, vilket innebär att följande dokument ska sparas i minst 50 år:

  • Behörighetsintyg
  • Omdömesintyg
  • Kursintyg