• Sök

Våra mål och uppgifter

Uppdaterad: 9 augusti 2017

Vi ska i nordiska, EU-relaterade och internationella sammanhang se till 

  • att lyfta fram folkhögskolan som en egen skolform,
  • att visa på vikten av offentlig finansiering till folkhögskolan och folkbildningen,
  • att ökade resurser kommer folkhögskolan och folkbildningen till del.

Vi ska också se till 

  • att folkhögskolan och folkbildningen är känd och erkänd inom EU
  • att EUs politik för vuxenutbildning får ett bredare perspektiv där folkbildningens betydelse för demokratin lyfts fram
  • att vara representerad i NFR och EAEA
  • att följa ICAEs arbete
  • att skapa nätverk och arenor för folkhögskolornas samverkan och erfarenhetsutbyte i det nordiska, EU-relaterade och internationella arbetet
  • att informera om bidragsmöjligheter för folkhögskolors transnationella samarbetsprojekt
  • att öka kunskapen inom svensk folkhögskola om internationella frågor och om folkbildningsverksamhet i andra länder
  • att synliggöra folkhögskolornas internationella arbete
  • att folkbildningens potential uppmärksammas i utvecklingssamarbetet”

Våra uppgifter

  • Upprätthålla och utveckla kontakter och samarbete med viktiga aktörer för folkhögskolornas internationella och EU-relaterade arbete.
  • Delta i och försöka påverka viktiga arenor för folkhögskolornas internationella arbete. Det gäller i första hand European Association for Education of Adults (EAEA) och Nordiska folkhögskolerådet (NFR).
  • Följa arbetet i International Council of Adult Education (ICAE).
  • Underlätta samarbetet mellan folkhögskolorna och erbjuda möjligheter till erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och information om olika projektbidragsformer för internationellt arbete.
  • Synliggöra folkhögskolornas internationella arbete och bidra till att öka folkhögskolornas kunskaper om internationella frågor.
  • Bevaka och försöka påverka viktiga politikområden för folkhögskolornas internationella arbete. Det gäller i första hand EUs vuxenutbildningspolitik och folkhögskolornas roll inom Sveriges politik för global utveckling (PGU).