• Sök

Viktigt inför projektansökan

Uppdaterad: 14 januari 2019

Tänk på att den planerade verksamheten bör ligga i linje med skolans identitet/profil och verksamhet.

Ett projekt har alltid bättre förutsättningar att bli lyckat om det är väl förankrat hos skolans styrelse och personal. Det finns en risk med att projekt startas och drivs av enstaka eldsjälar. Det fungerar ofta bra under en tid men gör projekten känsliga för förändringar i verksamheten. Projekten faller dessutom ofta om eldsjälarna av en eller annan anledning försvinner eller får andra uppgifter.

Det är en stor fördel att undersöka förutsättningarna för projektet inför ansökan, bland annat genom att föra en dialog med den tilltänkta samarbetsorganisationen. Det är också viktigt att ha förberedande diskussioner med bidragsgivaren.

Tänk på att varje projekt förväntas få synbara effekter på olika nivåer; individnivå, organisationsnivå och samhällsnivå. När det gäller EU-bidrag ska det också finnas en europeisk dimension i projekten.

För att projektarbetet ska flyta så smidigt som möjligt bör det finnas personal som har engagemang och tid att arbeta med projektet som projektledare eller projektkoordinator. Det är inte att rekommendera att någon ansvarar för arbetet vid sidan av till exempel en heltidstjänst som lärare.

Tänk på att inte färdigställa en ansökan på egen hand. En grupp som kan diskutera och hjälpas åt är definitivt att föredra. Börja också att förbereda ansökan i god tid.

Alla bidragsgivare genomför en organisationsgranskning av den sökande organisationen. Om ni har förberett följande dokument så klarar ni i regel en sådan granskning. Observera att den sökande parten måste ha sitt säte i Sverige.

  • Registreringsbevis med organisationsnummer. Organisationen ska ha varit registrerad en viss tidsperiod för att godkännas. Hur länge varierar mellan de olika bidragsgivarna. För till exempel Forum Syd är det 3 månader till 2 år beroende på hur stort bidrag man söker.
  • Stadga eller stiftelseurkund som anger vilken verksamhet som bedrivs och hur styrelse eller stiftelseförvaltning tillsätts, hur beslutsfattande sker på årsmötet samt förutsättningar för att hålla ett extra årsmöte.
  • Tidpunkt och form för kallelse till årsmötet samt obligatoriska ärenden på årsmötet - däribland presentation av årsberättelse, revisionsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen, val av styrelse, revisorer och valberedning.
  • Protokollsutdrag från konstituerande möte som styrker firmatecknares behörighet, med vidimerat namnteckningsprov eller vidimerad kopia på id-handling.
  • Verksamhetsberättelse, årsredovisning (balans- och resultaträkning) samt revisionsberättelse från det senaste eller de två senaste verksamhetsåren, för ideell förening krävs också godkänt årsmötesprotokoll från det senaste eller de två senaste årsmötena (beroende på hur stort belopp som söks).

Har ni dokument som styrker ovanstående så klarar ni en granskning från de allra flesta bidragsgivarna.För att ansöka om bidrag som ligger under EU-kommissionen måste den ansökande organisationen även registrera sig på EU-kommissionens Participant Portal. Se vidare i listan över bidragsgivare.

Tänk på att ni ska kunna beskriva syfte, mål och målgrupp på ett tydligt sätt. Ofta ställs också frågor som riskanalys, utvärdering, uppföljning.

De allra flesta bidragsgivare vill att projekten ska leda till utveckling och varaktiga effekter på individuell-, organisations eller samhällsnivå. Ofta på flera eller samtliga nivåer.

Områden som ofta framhålls är: demokrati, mänskliga rättigheter, genus, jämställdhet, och miljö och klimat.