• Sök

Folkhögskolornas internationella arbete

Folkhögskolornas internationella arbete är en del av Folkhögskolornas Serviceorganisation (FSO). Uppdraget är att främja folkhögskolornas deltagande i internationellt samarbete.
Uppdaterad: 14 januari 2019

Folkhögskolorna i Sverige har en lång tradition av samarbete med organisationer i framför allt utvecklingsländer. Det första kurserna och projekten var inriktade på Afrika och startade redan under 1960-talet. Sedan dess har engagemanget spridit sig till alla kontinenter och många skolor är idag engagerade i globala rättvise- och hållbarhetsfrågor. För en skola som inte har någon tidigare erfarenhet av att driva internationella samarbetes- eller utvecklingsprojekt kan floran av bidragsgivare, alla med sina egna syften, mål och krav och alla formulär där frågor man inte är van att svara på ställs, te sig som en djungel.

 Hur hittar vi rätt organisation att söka bidrag från? Hur ska vi formulera vår projektidé? Hur hittar vi bra samarbetspartners. Om vi inte har någon klart formulerad idé men har en stark vilja att starta ett internationellt samarbete, hur ska vi då bära oss åt?

Vår förhoppning är att följande sidor ska kunna tjäna som en konkret och fungerande handledning för att kunna och våga komma igång. Vår övertygelse är att den som gör det inte kommer att ångra sig.

Informationen kommer att uppdateras en gång om året. Observera att förändringar i informationen på respektive bidragsgivares hemsida kan förändras mellan dessa tillfällen.

Finns det stöd för det internationella arbetet i folkhögskolornas uppdrag?

I propositionen ”Allas kunskap - allas bildning” konstateras att Sverige har en lång tradition av internationellt engagemang inom folkbildningen och att det framför allt är värden som demokrati och solidaritet som från svenskt håll har legat till grund för internationella samarbeten.

Man menar att folkbildningen har kompetens och resurser att vara en central aktör i arbetet för global utveckling, både i Sverige och på den internationella arenan. Bland

annat står det att ”Folkbildning och vuxenutbildning som strategisk utvecklingsfaktor för en demokratisk och hållbar samhällsutveckling skulle kunna få ökad uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Folkbildningen spelar en viktig roll inom ramen för den av riksdagen beslutade politiken för en global utveckling.”

I ”Vägval och vilja” som är folkbildningsorganisationernas gemensamma framtidsdokument uttalas ett starkt stöd för folkhögskolornas internationella engagemang.

Bland annat står det att ”Vi vill använda vårt transnationella arbete mer offensivt för att öka förståelsen för de globala och lokala sambanden” (sid 8). Och lite längre fram ”Folkbildningens självklara roll inom biståndspolitiken bör också lyftas fram” (sid 34). Vidare påpekas att folkhögskolornas verksamhet över gränserna kan ge kunskap och verktyg för jämställdhet, demokrati, hållbar utveckling med mera.

FSO har genomfört ett antal konferenser och fortbildningar om Agenda 2030 och folkhögskolornas roll för en globalt hållbar utveckling och tagit fram en strategi för hur folkhögskolorna kan arbeta med detta.

Länk till strategin >>

Det finns alltså ett starkt stöd så väl från staten som från folkhögskoleorganisationerna själva för att folkhögskolorna ska starta och utveckla internationella projekt.