• Sök
Laptop med kaffekopp och hand.
EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter då nuvarande personuppgiftslagen (PuL).

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och folkhögskolan

Staten har genom SOU 2017:49 tagit fram bedömningar för hur bland annat folkhögskolorna kan hantera sina personuppgifter när EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018.
Uppdaterad: 13 december 2017

Fakta om Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Inbjudan till Webinar om nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

Välkommen till ett Webinar om hur den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) påverkar folkhögskolornas verksamhet. I detta webbsända seminarium ger vi en övergripande bild för att skapa en bättre förståelse för vilka åtgärder som krävs av folkhögskolorna.

Tid: fredag den 2 februari 2018 kl 10-11
Plats: vid en dator med internetanslutning
Kostnad: FSO står för föreläsarens arvode
Anmälan: senast den 26 januari 2018 via webbformulär, klicka här.

Läs hela inbjudan till Webinar här.

Ladda ner inbjudan som pdf här.

Statens offentliga utredning kring personuppgiftsbehandling

Statens offentliga utredning kring personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet, inklusive folkbildningen och folkhögskolorna, finns att ta del av i sin helhet här: EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet ID-nummer: SOU 2017:49 

Utredningen bedömer principiellt att folkbildningen kan hävda rättslig grund för hanteringen med stöd av samtycke i en fri- och frivillig verksamhet, samt även att Folkbildningsrådet kan behandla nödvändiga personuppgifter för att utföra uppgift av allmänt intresse.

Här följer sammanfattningar från utredningen:

Folkhögskola

7.1.4 Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Bedömning: Folkhögskolorna tillämpar i dagsläget den rättsliga grunden samtycke som stöd för sin personuppgiftsbehandling.

De kan när dataskyddsförordningen ska börja tillämpas fortsätta att använda samtycke, dvs. artikel 6.1 a, som rättslig grund för sin personuppgiftsbehandling.

I praktiken är utrymmet för att inom ramen för de icke offentligt drivna folkhögskolornas fria och frivilliga verksamhet tillämpa den rättsliga grunden intresseavvägning (artikel 6.1 f) synnerligen begränsat.

Folkhögskolor som anordnar utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, vilken regleras av skollagen med anslutande föreskrifter, kan behandla personuppgifter om studerande i den verksamheten även med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e).

s. 352

7.1.5 Känsliga personuppgifter

Bedömning: Folkhögskolorna har endast undantagsvis behov av att behandla känsliga personuppgifter. Sådan behandling kan då ske med stöd av samtycke enligt artikel 9.2 a i dataskyddsförordningen.

7.1.6 Behov av reglering i övrigt

Bedömning: De rättsliga grunderna samtycke enligt artikel 6.1 a och, beträffande utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, uppgift av allmänt intresse enligt första ledet i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, är tillräckliga för att nödvändig behandling av personuppgifter inom folkhögskolorna ska kunna ske på ett ändamålsenligt sätt samtidigt som enskildas fri- och rättigheter skyddas. Något behov av ytterligare reglering finns inte.

Vad är Dataskyddsförordningen - GDPR?

EU beslutade i april 2016 om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter. I Sverige kommer detta regelverk att ersätta nuvarande personuppgiftslagen (PuL) och träda i kraft den 25 maj 2018. Detta kan innebära förändringar för de som behandlar personuppgifter. Organisationer, myndigheter och företag har efter den 25 maj 2018 två år på sig att uppfylla kraven i den nya lagen.

Datainspektionen

Den nya Dataskyddsförordningen finns att läsa i sin helhet på Datainspektionens webbplats. Läs mer om principer för behandling av personuppgifter i Artikel 5 i förordningen på Datainspektionens webbplats.

Datainspektionen har som uppgift att hjälpa till vid tolkningsfrågor. De arbetar både förebyggande och med tillsyn. Kontakta dem för mer information.