Tips på åtgärder vid svåra situationer i klassrummet

Hur kan vi arbeta förebyggande för att hantera svåra samtal och situationer som kan uppstå i ett klassrum? Hur gör vi för att bemöta en situation som redan har uppstått? Och hur ser vi till att lära oss att göra bättre till nästa gång?
Uppdaterad: 19 juni 2024

Tipsen är framtagna av ett trettiotal folkhögskolepedagoger som deltog under FSO:s konferens Världen i klassrummet i oktober 2023. Vill du göra en liknande workshop i ditt lärarlag? Följ stegen i workshoppen "Så möter vi svåra situationer i klassrummet" som togs fram specifikt för det tillfället. Till workshoppen (ny flik).

1. Förebyggande 

Vilka förberedelser kan man som pedagog eller skolledning göra? Vilka utmaningar kan komma i klassrummet? Och vilka åtgärder kan man ta till för att skapa så bra förutsättningar som möjligt? 

Arbeta med gemensamma förhållningssätt 

 • Skapa basgruppskontrakt med förhållningsregler och samtalsöverenskommelser för att skapa ett gemensamt tryggt rum. 
 • Det är viktigt att bygga en trygg grupp – man vet inte vad som ska hända framöver – men har man lagt en bra grund med tillit, deltagarinflytande och goda relationer mellan lärare, deltagare och mellan deltagare så är det lättare att hantera de svåra situationerna.
 • Skapa förståelse för att vi alla i rummet bär på olika erfarenheter, åsikter och saker som inte syns på utsidan genom att utgå från att ”alla finns i rummet”.  
 • Vad är ett tillåtande samtalsklimat i gruppen? Diskutera vad det kan betyda och hur ni kan skapa ett sådant.  
 • Ta fram en likabehandlingsplan tillsammans med kursråden. Implementera värdegrund, likabehandlingsplan i början på varje kurs. 
 • Gå igenom den studeranderättsliga standarden med deltagarna. 

Inför situationer som skulle kunna skapa konflikt 

 • Förbered deltagarna i den mån det går på ämnet som ska gås igenom, besök som ska komma och frågor som skulle kunna uppstå där.  
 • Bolla med kollegor inför eventuella diskussioner som kan bli problematiska. Hur skulle du hantera dem? 
 • Träna på demokratiska samtal med deltagarna. Till exempel kan ni använda Vimåstepratas samtalskort 

Arbetslaget och det kollegiala 

 • Träna på konflikter som kan uppstå i era klassrum, t ex. genom rollspel eller forumteater. Om forumteater hos Dialogguiden
 • Hitta en struktur för kollegialt samarbete och stöd, både kollegor emellan och från ledningens håll.  
 • Delge varandra information om situationer som uppstår för att bidra till ett gemensamt lärande. 
 • Ha regelbunden handledning i arbetslaget. 
 • Ha en tydlig och uppdaterad krisplan. 
 • Kom överens om gemensamma normer och strategier som är förankrade i hela personalgruppen. 
 • Ha gemensamma fortbildningar kring kontroversiella fakta eller åsikter. 

2. Reaktiva åtgärder

Hur gör man rent konkret för att bemöta utmaningar som redan har uppstått? 

När situationer och konflikter uppstår 

 • Påminn om de gemensamma förhållningsreglerna som ni redan tagit fram.
 • Visa på relationerna! ”Vi är här tillsammans”. 
 • Försök skapa empati för varandra och varandras åsikter.  

Om det blir för svårt

 • Bryt upptrappningen, gärna på något överraskande sätt. 
 • Var beredd att bryta för att ta enskilt samtal. 
 • Var tydlig kring varför ni bryter genom att uttrycka att "vi vill prata, men vi återkommer."
 • Be om att få pausa för att fundera ut hur ni ska gå vidare. 
 • Be om hjälp. Hämta en kollega för stöd vid behov. 
 • Kolla det studeranderättsliga rådets protokoll för liknande fall. 

Metoder 

 • Forumteater eller rollspel där deltagarna får ta roller de inte har i vanliga fall. Att öva på ett scenario som kan uppstå blir en bra förebyggande åtgärd. Genom att gruppen, genom ett tydligt exempel, får diskutera vad man kan göra, vad som var bra att man gjorde och vad som inte var bra har de lagt en bra grund för en gemensam förståelse kring konflikten eller frågan.
 • Samtala kring en bestämd fråga där man bara får lyssna alternativt bejaka det den som pratar säger. Allt man vill kritisera ställer man till samtalsledaren som får agera slasktratt. Detta som en metod att våga uttrycka det man känner och inte bli kritiserad i samtalet.  
 • Lyft exempel från försoningsprocesser ute i världen. Vad var det som hände, vad kan vi lära oss av det som skedde i det här landet? 
 • Cirkulär samtalsmetodik. 

3. Kris- och konflikthantering

I klassrummet 

 • Våga ta diskussionen, men känn in var dina egna gränser går. Vi har alla egna erfarenheter och åsikter som kan göra det svårt att ta en problematisk diskussion. 
 • Ha uppföljande samtal med deltagaren eller deltagarna. Om det behövs, ta hjälp av en kollega.  
 • Forumteater eller rollspel kan vara bra metoder för att öka förståelsen och lärandet kring konflikter. 
 • Följ upp handlingsplan och rutiner. 
 • Följa upp känslor i klassrummet. 
 • Gör en deltagarformulerad utvärdering. 

Kollegialt  

 • Reflektera med kollegorna kring händelsen.  
 • Diskutera vad vi kan lära oss av situationen och hur vi tar med oss det. Hur kan vi återskapa trygghet i gruppen? Hur kan skolan agera i liknande situationer framöver? 
 • Följ upp de rutiner som finns eller som borde finnas.  
 • Uppdatera krisplan om det finns en sådan. 
 • Prata med skolans arbetsmiljöombud om situationen påverkar din arbetsmiljö eller arbetshälsa.  
 • Gör en inventering i kollegiet kring vad ni har för egenskaper och kunskaper som skulle kunna vara värdefulla vid en problematisk situation i skolan. Det gör att ni vid behov kan stötta varandra och lämna över uppgifter till en kollega som är mer bekväm med just det ni brottas med.
 • Undersök om det finns fortbildningar ni som arbetslag borde gå. 

Tänk på

 • Att arbeta med konflikter och åtgärder tar tid. Man behöver skapa en intern struktur för detta på sin skola.  
 • På individnivå: reflektera kring vad som är din roll och var dina egna gränser går i olika sammanhang. Ibland måste man lämna över och reflektera över att man måste veta vad ens roll är. Detta är viktigt också organisatoriskt.  
 • Konflikter är viktigt. Undvik inte konflikter – träna på dem istället. Man lär sig av det, det gör en förberedd inför nästa gång. Man behöver tid för konflikter och tid för samtal.